Крвавење во доцна бременост

На бремена жена која крвави не се прави вагинален преглед. Таа треба веднаш да се упати во болница. Ако е неопходно, треба да се изврши консултација со обстертричарите во болница. Најчести причини за тоа се: крвавење поврзано со започнување на породувањето, контракции и отворање на маткиното устие, крвавење предизвикано од вагинален преглед, посткоитално крвавење, крвавење…