МИСИЈА

ЈЗУ У ГАК е терциерна здравствена установа од областа на гинекологијата и акушерството. Нашата мисија е да понудиме врвна здравствена грижа, едукација и научно истражување од областа на гинекологијата, акушерството и неонатологијата.

Нудиме врвна здравствена заштита на жената, мајката и на новороденчето.

 

ВИЗИЈА

Секоја жена, трудница и новородено во Македонија и во регионот да има соодветен пристап до врвната здравствена заштита од областа на гинекологијата и акушерството.

Нашата грижа е ориентирана кон пациентот и неговото семејство.

Сите мерки кои ги спроведуваме се со цел обезбедување здравствена заштита на граѓаните и истите се усогласени со медицинските доктрини, со примена на современи здравствени технологии, а засновани на научни докази, односно истите мораат да бидат безбедни, сигурни и ефикасни и во согласност со начелата на професионалната етика.