Интерен оглас

Врз основа на член 155-ж став 2 и 3, член 156, член 157 алинеја 2, член 160, член 162, 164-б став 1 од Законот за здравствена заштита како и Согласноста за oбезбедени финансиски средства од Министерство за финансии број 04-602/12 од 01.06.2023 година, согласно член 30 и член 31 од Статутот на Клиниката, a согласно…

ОДЛУКА за избор по интерен оглас

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници  (Сл.весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19, 14/20 и 215/21), како и објавениот интерен оглас, а во согласност со Правилникот за систематизација на работни места на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство –…