РЕКУРЕНТЕН ГУБИТОК НА БРЕМЕНОСТ

Најмалку три последователни губитоци на бременост е дефиниција за рекурентен губиток на бременоста и треба веднаш да се започне со инвестигација за да се најде причината. Потребно е и порано да се инвестигира во случаи каде има висок ризик за потврдување или доколку бременоста настанала со ин витро фертилизација. Причински абортус се случува во 10-15%…

СПОНТАН АБОРТУС

Спонтаниот абортус е најчеста компликација на раната бременост. Меѓу жените кои знаат дека се бремени, стапката на спонтан абортус е околу 10 до 20 отсто, додека стапките меѓу сите оплодувања се околу 30 до 50 отсто. Кај оние на возраст под 35 години, ризикот е околу 10 отсто, додека околу 45 отсто кај оние на…