СПОНТАН АБОРТУС

Спонтаниот абортус е најчеста компликација на раната бременост. Меѓу жените кои знаат дека се бремени, стапката на спонтан абортус е околу 10 до 20 отсто, додека стапките меѓу сите оплодувања се околу 30 до 50 отсто. Кај оние на возраст под 35 години, ризикот е околу 10 отсто, додека околу 45 отсто кај оние на…